Regulamin QUINTESSENCE – KWINTESENCJA

DOKONYWANIE ZAKUPÓW WYMAGA WCZEŚNIEJSZEGO UTWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA
I NASTĘPNIE ZALOGOWANIA SIĘ NA TYM KONCIE


REGULAMIN OFERTY GALERYJNEJ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzony przez QUINTESSENCE na stronie www.kwintesencja.art oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. QUINTESSENCE jest marką handlową, będącą w posiadaniu firmy Grupy Autograf s.c. Joanna Niedbałowska Hynek i Filip Gawłowski oraz Bogusław Hynek z siedzibą w Tarnowie. Sprzedaż na stronie www.kwintesencja.art zwana będzie dalej Ofertą Galeryjną.


§ 1 Postanowienia ogólne i korzystanie z Oferty Galeryjnej

 1. Wszelkie prawa do Oferty Galeryjnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej www.kwintesencja.art, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Quintessence należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Oferty Galeryjnej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony www.kwintesencja.art, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej www.kwintesencja.art
 4. W celu złożenia zamówienia z Oferty Galeryjnej za pośrednictwem strony internetowej www.kwintesencja.art oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.kwintesencja.art, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej www.kwintesencja.art w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Oferty Galeryjnej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 2 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia z Oferty Galeryjnej.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.kwintesencja.art i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 3 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej www.kwintesencja.art nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert.
 2. Klient może składać zamówienia z Oferty galeryjnej za pośrednictwem Strony internetowej www.kwintesencja.art przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej www.kwintesencja.art wyraża chęć zakupu konkretnego dzieła sztuki. Złożenie zamówienia jest tożsame z ofertą zawarcia Umowy sprzedaży dzieł sztuki, będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny Strony ustalają warunki zawarcia transakcji, płatności oraz odbioru dzieła sztuki od Sprzedawcy. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

§ 4 Płatności

 1. Ceny na stronie internetowej www.kwintesencja.art zamieszczone przy danym dziele sztuki stanowią ceny brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione dzieła sztuki:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) gotówka w siedzibie w Tarnowie

c) gotówka za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni roboczych od daty przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia.

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedawca uzgadnia z Kupującym sposób dostawy i jej koszt oraz służy wszelką niezbędną pomocą w wybraniu najkorzystniejszej opcji dostawy. W przypadku wielkogabarytowych dzieł sztuki Sprzedawca dysponuje ofertą transportu indywidualnego na życzenie Klienta.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do prawidłowego i zapewniającego bezpieczeństwo dostawy opakowania zakupionych przez Klienta dzieł sztuki.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do dokonania wysyłki dzieł sztuki zakupionych przez Klienta w terminie 5 dni roboczych od daty finalizacji transakcji i dokonania niezbędnych uzgodnień z Klientem, co do formy dostawy.
 1. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 2. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane dzieła sztuki.

§ 6 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Prowadzenie Konta Klienta;

c) Newsletter;

 1. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kwintesencja.art wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej www.kwintesencja.art
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej www.kwintesencja.art.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłąenj na adres: kontakt@kwintesencja.art o treści: „Rezygnuję z Neslettera, proszę usunąć mój adres mailowy z bazy galerii”.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej www.kwintesencja.art lub innymi działaniami hakerskimi.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 8 Aspekty prawne i ograniczenie odpowiedzialności

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim

3. W przypadku upoważnienia firmy oferującej dany obiekt przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu, wraz z towarem dostarczony zostanie jedynie oryginał faktury. Upoważnienie jest jednorazowe i dotyczy tylko danego zamówienia.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru, odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób rażący i bezsprzeczny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego w tym terminie wiarygodnej ekspertyzy.

6. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.

7. Sprzedawca wyłącza wszelkie gwarancje inne niż certyfikat potwierdzenia autentyczności w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

8. Certyfikat autentyczności w formie pisemnej specyfikacji zakupionego przedmiotu wraz ze zdjęciem, uwierzytelnione hologramem i podpisem Sprzedawcy, wystawiane jest na wyraźne życzenie Klienta.

9. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

10. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i jego opis, w tym jego datowanie.

11. Galeria Quintessence udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje:

a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;

b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;

c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane;

d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);

h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie sprzedaży bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

29. Żaden przepis nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Galerii Quintessence wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2022 r.